` سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
"ساخت و ساز غیراصولی = اتلاف انرژی = نابودی محیط زیست"