` سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
وجود معماری در شهر و روستا لازمه کیفیت زندگی و معنای سازندگیست.