خارج از سهمیه بیمارستانها و مراکز درمانی اعلام گردید.

 مطابق دستورالعمل سازمان موضوع اعمال خارج از سهمیه جهت پروژه های مراکز درمانی و بیمارستانها در جلسه مورخ 11/9/92 هیات مدیره سازمان مطرح و مقرر گردید به میزان 50% خارج از سهمیه اعمال گردد.


*دستورالعمل شماره 28559-47د-92 مورخ 16/9/92

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: