تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۲۲:۰۸
کد خبر: ۱۳۶۴۱

یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تشکیل گردید:
مقرر گردید مجمع عمومی به صورت فوق العاده حسب نامه شماره ۱۱۱۸۸۴ سازمان بازرسی استان مازندران برگزار
شود و تاریخ برگزاری نوبت اول مجمع، نهم دی ماه ساعت یازده و تاریخ نوبت دوم مجمع، بیستم دی ماه ساعت پانزده تعیین گردید.

 

یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تشکیل گردید:
در خصوص تعیین مسئولیت مهندسین نقشه بردار در نقشه‌های پارکینگ، در زمان تفکیک آپارتمان، پس از بحث و گفتگو
مقرر شد پیشنهادات توسط کمیته تنسیق خدمات مهندسی بررسی و نتیجه در جلسه هیات مدیره مطرح گردد.

یکصد و بیست و هفتمین و یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم