تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۸
کد خبر: ۱۳۳۸۲

یکصد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تشکیل و
تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱- موضوعات خدمات مهندسی مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:
الف - در خصوص اعمال بافت فرسوده در اضافه بنا مقرر گردید اگر:
۱- در صورتیکه اضافه بنا دارای برگه ضوابط باشد:
۱-۱- چنانچه در کد اولیه مشمول استفاده از مزایای خارج از سهمیه بافت فرسوده باشد در اضافه بنا نیز مطابق
تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان اقدام گردد.
۱-۲- چنانچه در کد اولیه مشمول استفاده از مزایای خارج سهمیه بافت فرسوده نشده باشد در صورت موافقت
مهندسین مطابق تفاهم نامه مذکور اقدام گردد. در خصوص شرایط عدم موافقت مهندسین از اداره کل راه
و شهرسازی استعلام گردد.
۲- در صورتیکه اضافه بنا فاقد برگه ضوابط و دارای رای (ماده صد و ...) باشد نیز از اداره کل راه و
شهرسازی استعلام گردد.
ب - برای شرکت‌های سازنده حقوقی که درخواست انتقال، انحلال یا تغییرات در شرکت دارند، پس از کنترل
اینکه یکبار از عملکرد شرکت اولیه کسر شده باشد، مقرر گردید از شرکت جایگزین تعداد کار کسر نگردد و
سهمیه به میزان پیشرفت فیزیکی کسر گردد.

یکصد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان بصورت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ تشکیل و
تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

۱- در خصوص پروژه اقای حمیدرضا یوسفی با توجه به اینکه مالک و مجری پروژه خود در شهر بابلسر‌
می‌باشد با تقاضای سرپرستی کارگاه ایشان در این پروژه موافقت می‌گردد. ضمنا در موارد مشابه نیز
اقدام گردد.
۲- هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با استناد به صدر ماده ۱۴ قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مفاد ماده ۷۵ و ۷۶ آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۵
اختیار خود را در موضوع قسمت اخیر بند ۲۳ ماده ۷۳ آیین نامه مذکور اجرایی اصلاحی ۱۳۹۴ شامل
اقامه دعوی و صلح و سازش از ابتدای دوره نهم هیات مدیره سازمان استان به رئیس سازمان با حق
توکیل به غیر و استخدام وکیل اعم از دادگستری و وکیل مدنی تفویض نمود.