تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۲۱
کد خبر: ۱۲۵۴۹
تعداد بازدید : 43
 
۱- پرداخت عوارض پروانه ساختمان دفتر نمایندگی عباس آباد طبق مذاکرات صورت گرفته مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد طبق مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اقدام گردد.
۲- با توجه به نامه شماره ۳۳۷۱/۱۳۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص اجرای دستورالعمل موسوم به منع تعارض منافع و با توجه به مکاتبه شماره ۳۹۲۸-۴۷ ص-۱۴۰۱ مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۱ ریاست سازمان، بر اجرای تدریجی دستورالعمل مربوط مطابق با شفاف شدن مصادیق شغلی و پستی حوزه شمول دستورالعمل همراه با سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام خواهد شد.
۳- با توجه به تصویب بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در جلسه قبل، تغییرات اعلام شده مطابق مصوبه اعمال گردید و در جلسه ارائه شد.
۴- نامه انجمن مجریان شهر‌های بابل، ساری و قائمشهر مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری شد:
۱- انجمن‌ها و نهاد‌های مربوطه ثبت شده باشد
۲- دفتر نمایندگی دارای فضای مازاد باشد
۳- مدیریت فضا با برنامه ریزی دفتر و با نظارت هیات رئیسه سازمان باشد
۴- به صورت پایلوت تا پایان سال برنامه ریزی گردد
۵- درخواست‌های مشابه ضمن بررسی در کارگروه تعامل با نهای‌های صنفی جهت تصویب به هیات مدیره ارائه گردد
۵- پیشنهاد شیوه پیگیری اسناد دریافتنی در جلسه هیات مدیره مطرح و مقرر گردید برای کلیه موارد اظهار نامه ارسال و پیگیری به عمل آید. در خصوص اعمال تقسیط مقرر گردید پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره در جلسات بعدی مطرح گردد.