مهمان   -  ورود   |   جمعه,22 آذر 1398

اشتغال و خدمات مهندسی


 

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی به تاریخ 96/4/12

مشاهده

نوشته شده در : 12 تير 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی به تاریخ 96/3/8

مشاهده

نوشته شده در : 8 خرداد 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی به تاریخ 96/3/1

مشاهده

نوشته شده در : 1 خرداد 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی جلسه دوم به تاریخ 95/8/17

مشاهده

نوشته شده در : 17 آبان 1395

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون اشتغال و خدمات مهندسی جلسه اول به تاریخ 95/8/3

مشاهده

نوشته شده در : 3 آبان 1395

تصحیح و تدوین آیین نامه ی کمیسیون اشتغال،خدمات مهندسی و ماده 33 توسط آقای مهندس توکل با همکاری آقای مهندس یزدانی

مشاهده

نوشته شده در : 27 خرداد 1392

بررسی نظام نامه ناظر هماهنگ کننده توسط اعضا جهت طرح در جسات آتی

مشاهده

نوشته شده در : 27 خرداد 1392

ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اعضای کمیسون

مشاهده

نوشته شده در : 27 خرداد 1392

تدوین موضوعات مطرح شده در کمیسیون دوره قبل

مشاهده

نوشته شده در : 30 اردیبهشت 1392

مکاتبه با دفاتر نمایندگی

مشاهده

نوشته شده در : 30 اردیبهشت 1392

انتخاب رییس و نایب رییس

مشاهده

نوشته شده در : 30 اردیبهشت 1392