مهمان   -  ورود   |   جمعه,30 فروردين 1398

شناسنامه فنی و ملکی


 

آزادسازی پروژه از عملکرد سررست کارگاه

مشاهده

نوشته شده در : 17 فروردين 1395

آزادسازی مجری

مشاهده

نوشته شده در : 17 فروردين 1395

ضریب کاهش دفاتر رابط

مشاهده

نوشته شده در : 17 فروردين 1395

تاریخ اجرایی دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی سال94

مشاهده

نوشته شده در : 17 فروردين 1395

اسکن دفترچه اطلاعات،پیش نویس و کلیه ضمایم و مدارک

مشاهده

نوشته شده در : 17 فروردين 1395

آزادسازی پروژه های دارای تعطیلی کارگاه ازعملکرد سازندگان

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

آزادسازی متراژ اولیه پروژه های دارای افزایش بنا از ظرفیت مجریان

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

مدارک مورد نیاز جهت آزادسازی سهمیه سازندگان برای پروژه های مشمول قرارداد دستمزدی

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

ارسال مدارک آزادسازی سهمیه سازندگان برای پروژه های مشمول پیمان مدیریت و دستمزدی با پیشرفت فیزیکی 100%

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

ارسال مدارک آزادسازی سهمیه سازندگان برای پروژه های مشمول پیمان مدیریت با پیشرفت فیزیکی75%

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

پیشنهاد درخصوص هزینه تهیه شناسنامه فنی و ملکی

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

بروشور جهت معرفی وظایف مهندس مجری

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

ارسال فرم قرارداد

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

پروژه های مشمول أخذ سازنده

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

ثبت اطلاعات ساختمان در دفترچه اطلاعات

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

عدم اعمال تغییرات در دفترچه اطلاعات ساختمان در مرحله 100% پیشرفت فیزیکی

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

نظارت بر آسانسورها

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394

نحوه استفاده از خدمات سازندگان در دفاتر رابط رستم کلا و خلیل شهر

مشاهده

نوشته شده در : 7 شهريور 1394